THU HỒI NỢ THẺ TIN DỤNG


THU HỒI NỢ THẺ TIN DỤNG

Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thu hồi nợ thẻ tín dụng theo tuổi nợ:

  • Welcome call
  • Nhắc nợ sớm
  • Quá hạn dưới 90 ngày
  • Quá hạn từ 90 đến 180 ngày
  • Quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày
  • Quá hạn từ 361 ngày đến 1080 ngày
  • Quá hạn trên 1081 ngày
  • Các khoản nợ khó đòi khác nằm trong danh mục nợ khó đòi
  • Các gói dịch vụ khác theo yêu cầu của Khách hàng